FÖR MYNDIGHETER

Föreningen Kvinnohuset

Vi har många års erfarenhet och samlad kunskap kring att möta och stötta kvinnor och barn som blivit utsatta för någon form av våld.

Föreningen Kvinnohuset stöttar och hjälper unga tjejer och kvinnor som blivit utsatta för fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld av någon de har eller har haft en nära relation till. Kvinnohuset stöttar även kvinnor som lever eller har levt i en hotfull och kränkande relation. Föreningen har ett IOP-avtal med Västerås kommun och i huset finns anställd personal och ideella kvinnor och tjejer. Föreningen erbjuder stödinsatser och skyddat boende.

Kvinnohusets ansvar och skyldigheter vid en placering med bistånd från socialtjänsten är:

• Att Föreningen Kvinnohuset erbjuder god kvalité enligt Socialstyrelsens anvisningar.

• Att kvinnan och medföljande barn ska få så lugn och trygg vistelse som möjligt.

• Att bistå med praktiska angelägenheter (exempelvis kontakt med myndigheter och stödjande samtal).

Socialtjänsten har det huvudsakliga ansvaret för kvinnor och medföljande barn som bor i Kvinnohusets skyddade boende.

Personal och stödinsatser

Personal att tillgå

- Kvinnojours-anställda med mångårig erfarenhet av arbete med våldssutsatta kvinnor som ansvarar för samtalsstöd.

- Tjejjours- anställda och ideella med ansvar för samtalsstöd till tjejer och unga kvinnor.

- Husmamma med ett övergripande ansvar för boendevåningen och vardaglig kontakt med kvinnor och barn.

- Husmamman har möjlighet att stå för sociala aktiviteter och viss friskvård.

Stödinsatser

- Rådgivande och stödjande samtal.l

- Stöd i kontakt med viktiga instanser.

- Tillgång till personal integrerat i samma hus under kontorstid.

- Samverkan med Västerås kommuns samtalsgrupp för barn som upplevt våld.

- Information om kvinnors och barns rättigheter.

- Kontakt med andra kvinnojourer och tjejjourer om det behövs

.

Boendet för kvinnor och medföljande barn

Boendet för kvinnor

- Erbjuder boende för max tre kvinnor och 5 barn beroende på barnens ålder.

- Tryggt boende med andra kvinnor i samma situation.

- Självhushåll.

- Eget rum tillsammans med medföljande barn.

- Delar på gemensamma ytor så som kök, vardagsrum, badrum och tvättstuga.

- Tv och internet.

Boendet för medföljande barn

- Leksaker och spel.

- Vardaglig kontakt med personal.

- Aktiviteter ihop med vår husmamma.

- Samarbete med viktiga aktörer i barnens liv i samråd med mamman.

- Uppmärksamma mamman på vikten av barns behov av fasta rutiner som skola, barnomsorg och fritidsaktiviteter.

Föreningen har också kompetens att se när stödsökandes barn är i behov av andra insatser än vad Kvinnohuset kan erbjuda. Föreningen har god samverkan med andra aktörer i samhället och ser vikten i att hänvisa till de resurser som finns i kommunen för utsatta barn.


Vid placering i Kvinnohuset

Socialtjänsten förbinder sig till att ha det huvudsakliga ansvaret för de kvinnor och barn som bor i Kvinnohusets tillfälliga boende:

- Vid behov av en tolk ska ansvarig socialtjänst stå för kostnaden.

- Att Socialsekreteraren har en kontinuerlig kontakt med kvinnan och Kvinnohusets personal.

- Socialtjänsten har ansvaret för kvinnans ekonomi och att det finns en genomförandeplan.

- Att hitta en permanent boendelösning tillsammans med Kvinnan och kostnader vid genomförandet av flytten från Kvinnohuset.