Skyddat boende

Varför placera på Kvinnohuset i Västerås?


Kvinnohuset i Västerås arbetar för att alla kvinnor och barn som blir placerade hos oss ska känna trygghet, stöd och kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots försvårande omständigheter. Vi arbetar för att kvinnor och barn så fort det är säkert och möjligt, ska kunna återgå till vardagliga rutiner och målet är att återta platsen i samhället, att leva ett tryggt vardagsliv.

Stöd och inre skydd

Under boendetiden erbjuder vi stödsamtal kring våldsutsatthet, nuvarande situation och framtiden. Detta sker minst en gång i veckan. Utöver det erbjuder vi praktisk hjälp så som stöd vid myndighetsbesök, ifyllning av blanketter samt vägledning och stöd i hur boende ska tillvarata sina rättigheter och finna möjligheter utifrån den nya situationen. Vi anser utifrån vår långa erfarenhet att det absolut mest prioriterade bör vara att stötta kvinnor i att återfå tron på sig själv, kunskap om utsattheten de genomlevt och verktyg för att återta sitt livsutrymme. När vi arbetar med det inre skyddet ger vi verktyg och en grund som kvinnor och barn kan ta med sig när det blir dags att flytta till sitt nya hem. Vi tillstår självklart att det finns fall där kvinnor och barn är hotade på ett sådant vis att mer avancerat skydd behövs, men våra erfarenheter säger oss att det starkaste skyddet mot vidare utsatthet är kvinnans inre skydd. Dvs. att stärka henne i hennes förmåga att skydda sig själv (och sina barn) från att åter bli utsatta av förövaren på kort och lång sikt. Den starkast bidragande faktorn till detta är vår personals förmåga att stötta kvinnan i hennes val att lämna, myndigheters förmåga att stötta henne i hennes beslut samt hennes egen upplevelse av ett stärkt självvärde.

Kvinnohusets ansvar och skyldigheter vid en placering med bistånd från socialtjänsten är:

• Att Föreningen Kvinnohuset erbjuder god kvalité enligt Socialstyrelsens anvisningar.

• Att kvinnan och medföljande barn ska få så lugn och trygg vistelse som möjligt.

• Att bistå med praktiska angelägenheter (exempelvis kontakt med myndigheter och stödjande samtal).

Socialtjänsten har det huvudsakliga ansvaret för kvinnor och medföljande barn som bor i Kvinnohusets skyddade boende.

Ett rosa hus mitt i stan, fungerar det verkligen som skydd?

Det är Roks kvinno- och tjejjourers erfarenhet att det fungerar att ha skyddat boende med känd adress utan några avancerade skyddsanordningar. Detta då mäns våld mot kvinnor i stor utsträckning består av våldshandlingar som utövas i det fördolda. Föreningen Kvinnohuset i Västerås delar den uppfattningen och har god erfarenhet av detta. Vi har varit belägna på samma adress sedan 1986 och våran kända adress har snarare skapat trygghet för de kvinnor och barn som bor, verkar och vistas i vårt hus. Vårt läge är en fördel för hela vår verksamhet då närhet till myndigheter, skolor och samverkanspartners utgör goda förutsättningar för vårt arbete. Att vi ligger nära polisstationen och är belägna mitt i ett bostadsområde där många grannar har möjlighet att agera och reagera om något ovanligt skulle ske, ger en trygghet i sig. Att Kvinnohuset i Västerås har blivit en känd symbol för staden ser vi alltså som något positivt och något som har skapat en stor respekt för vår verksamhet i vår omgivning. Att kvinnohuset under samma tak erbjuder en trygg mötesplats för kvinnor och tjejer gör att de som bor på vårt skyddade boende inte riskerar att känna sig utpekade när de vistas i våra lokaler eller går in och ut från vår port.

IOP
Föreningen har ett IOP-avtal med Västerås kommun (idéburet offentligt partnerskap) vilket innebär en stabil finansiering och möjlighet att planera för personal och verksamhet. Det grundar sig i en tradition av god samverkan mellan föreningen och dess verksamhet med vår hemkommun. I huset finns anställd personal och ideella kvinnor och tjejer. Föreningen erbjuder mötesplats, utåtriktade informationer och aktiviteter, stödinsatser och skyddat boende - allt under samma tak. Vi vilar på en 40-årig historia och erfarenhet om utvecklingen i samhället och om mäns och killars våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Personal och stödinsatser

Personal att tillgå

- Kvinnojours-anställda med mångårig erfarenhet av arbete med våldssutsatta kvinnor som ansvarar för samtalsstöd.

- Tjejjours- anställda och ideella med ansvar för samtalsstöd till tjejer och unga kvinnor.

- Boendestödjare med ett övergripande ansvar för boendevåningen och vardaglig kontakt med kvinnor och barn.

- samt möjlighet att stå för sociala aktiviteter och viss friskvård.

- Personal med barnfokus samt personal utbildade i Trappan-metoden, samtalsstöd för barn som upplevt våld

Stödinsatser

- Rådgivande och stödjande samtal.l

- Stöd i kontakt med viktiga instanser.

- Tillgång till personal integrerat i samma hus under kontorstid.

- Samverkan med Västerås kommuns samtalsgrupp för barn som upplevt våld.

- Information om kvinnors och barns rättigheter.

- Kontakt med andra kvinnojourer och tjejjourer om det behövs

.

Boendet för kvinnor och medföljande barn

Boendet för kvinnor

- Erbjuder boende för max tre kvinnor och 5 barn beroende på barnens ålder.

- Tryggt boende med andra kvinnor i samma situation.

- Självhushåll.

- Eget rum tillsammans med medföljande barn.

- Delar på gemensamma ytor så som kök, vardagsrum, badrum och tvättstuga.

- Tv och internet.

Boendet för medföljande barn

- Leksaker och spel.

- Vardaglig kontakt med personal.

- Aktiviteter ihop med vår husmamma.

- Möjlighet till Trappan-samtal när det när vi bedömer att förutsättningarna finns. - Samarbete med viktiga aktörer i barnens liv i samråd med mamman.

- Uppmärksamma mamman på vikten av barns behov av fasta rutiner som skola, barnomsorg och fritidsaktiviteter.

Föreningen har också kompetens att se när stödsökandes barn är i behov av andra insatser än vad Kvinnohuset kan erbjuda. Föreningen har god samverkan med andra aktörer i samhället och ser vikten i att hänvisa till de resurser som finns i kommunen för utsatta barn.


Vid placering i Kvinnohuset

Socialtjänsten förbinder sig till att ha det huvudsakliga ansvaret för de kvinnor och barn som bor i Kvinnohusets tillfälliga boende:

- Vid behov av en tolk ska ansvarig socialtjänst stå för kostnaden.

- Att Socialsekreteraren har en kontinuerlig kontakt med kvinnan och Kvinnohusets personal.

- Socialtjänsten har ansvaret för kvinnans ekonomi och att det finns en genomförandeplan.

- Att hitta en permanent boendelösning tillsammans med Kvinnan och kostnader vid genomförandet av flytten från Kvinnohuset.